ท่านต้องการให้ อบต.ชะแนบ พัฒนาดานใดมากที่สุด
ด้านการศึกษา ( 1 )
25.00%
ด้านสาธารณูปโภค ( 1 )
25.00%
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 0 )
0.00%
ด้านอินเทอร์เน็ต ( 2 )
50.00%